Геодезически услуги

1. Геодезично заснемане на терена

Заснемане за проектиране
Заснемане за нанасяне в Кадастъра
Заснемане за узаконяване
• Заснемане на терена за изчисляване на ОБЕМИ на земни маси
Заснемане на фасади на сгради
Контролно геодезическо заснемане

2. ТРАСИРАНЕ (отлагане) на проекти и гранични точки на имоти

Трасиране на имот
Трасиране на сгради и съоръжения
• Трасиране на осови точки от регулационен план
• Трасиране на линейни обекти, пътища, водопроводи, ел.проводи и др.

3. Изготвяне на Инвестиционни проекти по част„ГЕОДЕЗИЯ“ във всички фази: Идейна, Работна и Техническа

Вертикална планировка
Трасировъчни планове
Картограма на земни маси
Надлъжни и напречни профили
Количествено – стойностни сметки
Планове за регулация и застрояване
• Нивелетни планове
• Изготвяне на екзекутиви
• Изготвяне на геодезически мрежи

4. Кадастър

Проекти за Делба, Обединяване и Промяна  на граници на имоти
• Проекти за попълване и изменение на Кадастрални карти
• Нанасяне на сгради ,подземни проводи и съоръжения в Кадастралната карта
Самостоятелни обекти – нанасяне в Кадастралната карта

5. Изготвяне на документи:

Комбинирани скици
Удостоверение за търпимост
• Протоколи, актове и документи свързани с дейностите при строителството

6. Консултации – Геодезически услуги