Удостоверение за търпимост

Удостоверение за търпимост.

Строеж, които е изграден без строителни документи (т.е НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ), но който отговаря на определени условия, посочени в закона, може да бъде обявен за търпим строеж. Документът, от който се нуждаете като собственик на такъв строеж, се нарича удостоверение за търпимост.

За какво Ви служи този документ?

  • Удостоверението за търпимост прегражда възможността строежът ми да бъде премахнат или забранен за ползване;
  • То ще ми е необходимо ако желая да продам, подаря, заменя или ипотекирам такъв строеж.

За да получи удостоверение за търпимост, строежът Ви следва да отговаря на всяко едно от следните условия :

  • да е изграден до 31.03.2001 г.;
  • за изграждането му да липсват необходимите разрешения и документи (разрешение за строеж, одобрен инвестиционен проект и др.);
  • изграждането му да е било допустимо или по разпоредбите, които са действали по времето на извършването му, или по действащите в момента разпоредби на Закон за устройство на територията.

Като собственик на имота или като лице с право на строеж върху имота, който отговаря на посочените по-горе условия, следва да подам писмено заявление за издаване на удостоверение за търпимост до главния архитект на общината, в която се намира имотът. Към него прилагам:

  1. Документ за собственост на земята или право на строеж;
  2. Документи, които доказват, че строежът е изграден преди 31.03.2001г.; Важно! Мога се ползвам от всички доказателствени средства, които са допустими от Административнопроцесуалния кодекс (обяснения, декларации на страните или на техни представители, сведения, писмени и веществени доказателствени средства, заключения на вещи лица и други средства, които не са забранени със закон);
  3. Доказателства за съответствието на строежа с разпоредбите, които са действали към времето на извършването му или по действащите разпоредби на Закон за устройство на територията;
  4. Удостоверение за платена държавна такса (таксите се определят от наредба на съответния общински съвет, така например за Бургас таксата е 50 лв., а за София – 5 лв. )

Отказ за издаване на удостоверение за търпимост мога да обжалвам в 14-дневен (от момент, в който получа отказа) пред административния съд по местонахождението на имота.